Od poniesienia szkody lub doznania obrażeń w wyniku wypadku komunikacyjnego, przez cierpienia z powodu błędu w sztuce medycznej albo śmierć bliskiej osoby wskutek takiego błędu, naruszenie dóbr osobistych, tzw. hejt internetowy, po szkody na skutek źle wykonanych prac i robót budowlanych – wszystkie te sytuacje mogą kwalifikować się jako podstawa dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia od sprawcy szkody lub ubezpieczyciela. Aby dochodzenie to było skuteczne, warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata albo radcy prawnego.W Kancelarii Radcy Prawnego  specjalizuję się między innymi w sprawach o odszkodowania od podmiotów odpowiedzialnych za szkodę, a także odszkodowań z polisy OC sprawcy, w których reprezentuję zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy.


W szczególności prowadzę sprawy:

  • o odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki wypadków, zwłaszcza komunikacyjnych (m.in. za zniszczenie mienia, uszczerbek na zdrowiu, ból i cierpienie); skutecznie realizuję roszczenia wszystkich poszkodowanych – kierowców, pasażerów, pieszych, rowerzystów itp., którzy nie zostali uznani za wyłącznie winnych sprawców wypadku;
  • o odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy w sztuce medycznej, w tym zakażenia szpitalne, niewłaściwą diagnostykę, wadliwe leczenie; skutecznie dochodzę należnych świadczeń z polisy OC podmiotu odpowiedzialnego za szkodę,
  • o odszkodowania i zadośćuczynienia dla małżonków, dzieci, rodziców i innych bliskich osób, które poniosły śmierć wskutek wypadku lub błędu w sztuce medycznej; roszczenie obejmuje wyrównanie szkód majątkowych (w tym także przez ustalenie renty) oraz niemajątkowych – zadośćuczynienia za ból, krzywdę i cierpienia związane z utratą bliskich;
  • o odszkodowania za szkody w mieniu, poniesione zarówno wskutek wypadków komunikacyjnych jak i zdarzeń losowych;
  • o odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy, rekompensujące wszystko to, co klienci utracili przez wadliwe wykonanie umowy, a także utracone rzez takie działanie kontrahenta zyski.
Przed podjęciem się prowadzenia sprawy analizuję stan faktyczny i oceniam, czy w danym przypadku uzyskanie odszkodowania jest możliwe. Wysokość żądanego świadczenia ustalamy wspólnie z klientem, biorąc pod uwagę m.in. możliwe do zebrania dowody oraz orzecznictwo sądowe w podobnych sprawach.Pomagam moim klientom zgromadzić niezbędny materiał dowodowy, doradzam im w sprawie wyboru najrozsądniejszej metody działania i przeprowadzam ich przez cały proces dochodzenia odszkodowania. Reprezentuję moich klientów zarówno podczas negocjacji z podmiotami gospodarczymi, w tym firmami ubezpieczeniowymi, jak i przed sądami wszystkich instancji.


Zapraszam do kontaktu i uzgodnienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.